Smart Industri Kalmar län – SMINK

Projektet avslutades våren 2022.

Projektets mål är att stärka hållbar tillväxt och öka konkurrenskraften i Kalmar läns teknik-SMF genom ökad kompetens i Smart Industris tre fokusområden Industri 4.0, hållbar produktion och testbädd Sverige.

Målgrupp, insatser och resultat

Projektets målgrupp är Kalmar läns teknik-SMF med tillväxtpotential (industriföretag inom trä, metall, glas, livsmedel, textil, plast, IT). Projektet bygger på att genomföra företagsbesök hos teknik-SMF, och via utmaningsdriven dialog med hjälp av IUC:s analysverktyg TBN (Tillväxt i Befintlig Näring) identifiera utvecklingsbehov som underlag för att föreslå insatser.

Insatserna är riktade direkt till företagen i form av digitaliseringsprogrammen Kickstart och INDIGO, coachning inom hållbar produktion och erbjuda företagen specialistkompetens från akademi och forskningsinstitut. Projektet kommer också att hålla seminarier inom smart industri samt ge ut tre utgåvor av IUC:s magasin GOOD WORK.

Projektets förväntade resultat och nytta vid projektperiodens slut är att flertalet av de deltagande företagen har påbörjat en tillväxtresa inom ramen för Smart Industri, Handlingsplan 2. Projektets förväntade effekter på lång sikt är att företagen ses som en attraktiv arbetsgivare, attraktiv partner, och arbetar med satsningar på ny teknik, forskning och hållbarhetsfrågor.

Samarbete

Projektet samarbetar med CIL i Kronobergs län och IUC Träcentrum i Jönköpings län samarbete inom Industri 4.0 i syfte att ta tillvara digitaliseringens möjligheter genom aktiviteterna Kickstart och Indigo.

Projektet samarbetar också med Linnéuniversitetet och RISE i syfte att ge Kalmar läns teknik-SMF tillgång till specialistkompetens från akademien och forskningsinstitut och  i syfte att skapa ökad konkurrens genom FoU-investeringar.

Stärk er konkurrenskraft – tänk utanför rutan

Genom att arbeta med Tillväxtverkets hållbarhetsaspekter, miljö, mångfald och jämställdhet, i verksamheten kan ni öka innovationsförmågan och minska resurs- och energiförbrukningen. Verksamheten bidrar därigenom till att lösa de regionala utmaningarna och till hållbar utveckling och tillväxt.

Vi har i tidigare projekt arbetat fram en fram en folder som ger stöd och vägledning i det viktiga arbetet.

Klicka här för att läsa foldern

Kickstart digitalisering

Kickstart digitalisering är en seminarieserie vid tre tillfällen med syfte att ge insikt och inspiration till att stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

INDIGO

INDIGO är ett utvecklingsprogram framtaget för att stötta små och medelstora företag att öka användningen av digital teknik för att höja kundvärdet, öka konkurrensförmågan, effektivisera processerna och minska slöseri av tid och resurser. INDIGO har plats för 20 företag som får individuellt stöd av coacher kombinerat med kunskapsseminarier.

Strategisk coachning

Projektet kommer med start i början av 2019 att erbjuda subventionerad behovsanpassad coachning inom områdena affärsutveckling, hållbar produktion och ägarstrukturer. Varje deltagande enskilt företag kommer att få en skriftlig utvecklingsplan som resultat av coachningsinsatsen. Coachning kan väljas inom områdena:

– Affärsutveckling
– Hållbar produktion
– Ägarstrukturer

Specialistkompetens

Är du i behov av specialistkompetens från akademi och/eller forskningsinstitut? Projektet har mycket bra samarbete med både Linnéuniversitetet och RISE. Kontakta oss gärna så tar vi det utifrån ditt företags utmaningar och behov.

Teknikworkshopar

Projektet genomför tillsammans med det det nationella projektet Produktion2030 teknikworkshopar som syftar till att nå ett utvalt antal industriella SMF att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekten inom Produktion2030.

Klicka här för att läsa mer om Produktion2030 här.

GOOD WORK

Projektet ger ut magasinet GOOD WORK som lyfter fram IUC Kalmar läns små- och medelstora företags enastående arbete.

Klicka här för att läsa magasinet.

Finansiärer

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Region Kalmar län
  • Tillväxtverket (nationella medel) via Digitaliseringslyftet och IUC Sverige