Kompetensförsörjning livsmedelsindustrin

Som ett led i den nationella livsmedelsindustrin vill Regeringen främja kompetensförsörjningen hos landets livsmedelsföretag. IUC Kalmar län har beviljats medel för att under 1,5 år ta fram en modell för behovet av utbildning och kompetens hos dessa företag.

Kalmar län har en betydande livsmedelsindustri, med flertalet stora, men också många små och medelstora, företag. Enligt rapporten Arbetskrafts- och kompetensbehov i livsmedelssektorn 2018 (Livsmedelsföretagen, LRF och Arbetsförmedlingen) framgår att hela livsmedelssektorn behöver rekrytera 59 000 medarbetare i Sverige under den närmaste femårsperioden. Alla typer av utbildningsnivåer efterfrågas. I Region Kalmar län pågår ett arbete med analyser om kompetensbehov och dialoger om att skapa strategiska strukturer för ökad grundutbildning men också ökad samverkan kring fortbildning till livsmedelsföretag.

I det här projektet kommer IUC Kalmar län att samverka med Region Kalmar län för att skapa synergier. Utifrån detta kommer vi tillsammans med företagen att arbeta vidare med hur vi kan stötta företagen i deras arbete med kompetensförsörjning. Det handlar här om företag med mellan 1-99 anställda. Kalmar län är en av flera regioner i landet som har fått medel för motsvarande projekt. Dessa regioner samarbetar med varandra för att tillsammans hitta den bästa modellen för kompetensförsörjning.

På lång sikt ska arbetet bland annat resultera i att livsmedelsföretagen i Kalmar län har en tydligare kravbild vid rekrytering av personal, samt en högre kompetensnivå på medarbetarna. Projektet startar i mars 2022 och avslutas i december 2023.