Smart DAT

Är ditt företag intresserat av att öka er produktivitet och konkurrenskraft genom innovation, automatisering och digitalisering för att ta viktiga steg mot Industri 4.0?

Målet med projektet är att genom att erbjuda insatser inom automatisering och digitalisering för små och medelstora företag (SMF) inom tillverkande sektor i Linnéregionen stärka graden av innovation samt ge ökad tillgång till tillämpad forskning och på så sätt öka produktiviteten och konkurrenskraften.

Projektet erbjuder korta kunskapshöjande insatser och främjar teknikspridning i en befintlig demonstrationsanläggning. Genom långsiktiga satsningar blir SMF bättre rustade att möta framtida utmaningar, ta vara på möjligheter inom automatisering och digitalisering samt hantera global konkurrens och samhällsförändringar. Projektet syftar även till att förbättra förutsättningarna för hållbar produktion som tar hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv.

Många företag vill öka graden av automation och digitalisering men för att kunna göra det finns behov av att höja kompetensen och främja kunskapsutbyte mellan företag och forskare. Vi erbjuder därför flera olika delaktiviteter som har som syfte att ge deltagarna mer fördjupad kunskap inom teknik och automation.

– Kompetensstärkande aktiviteter och kunskapsutbyte

Inspirationsföreläsningar för att påvisa vilka möjligheter som finns kopplat till digitalisering och automation. Företag och forskare bjuds in att lyssna på erfarna talare som presenterar lyckade exempel på användning av teknik inom tillverkningsindustrin.

Fördjupade föreläsningar för att du skall kunna fördjupa dig i tekniska ämnen. Föreläsningarna skräddarsys efter deltagarnas behov och ger en mer ingående förståelse för tekniken, vilket kan hjälpa er företag att implementera tekniken mer effektivt och med bättre resultat.

– Utforskande av automatiserings- och digitaliseringsmöjligheter i demonstratoranläggning

Företag ges möjligheten att tillsammans med forskare utveckla ny teknik och innovativa lösningar på problem genom workshops och experiment i demonstratormiljön. Demonstratormiljön fungerar som en plattform för behovsanpassad forskning och utveckling. Exempel på sådana workshops kan inkludera operatörsprogrammering, simulering och verifiering i demonstratormiljön, maskinsäkerhet som inkluderar säkerhetssensorer, mobila autonoma robotar samt robotar för kollaborativa applikationer.

– Pilotcase

Syftet med pilotcasen är att utveckla nya tekniska lösningar för små och medelstora företag som kan stötta er i att optimera era processer och ökad konkurrenskraft. Pilotcasen ger små och medelstora företag möjlighet att testa och utvärdera nya tekniska lösningar innan de implementeras i verksamheten.

Pilotcasen erbjuds med följande inriktningar:

Robotprocessimulering
Utvärdering av vilka processer i ett företag som skulle gynnas mest av robotimplementering och hur detta kan genomföras. Vi kan även simulera robotrörelser inom företagets specifika produktionsmiljö, vilket är ett väsentligt steg innan man åtar sig någon robotiklösning i syfte att säkerställa en sömlös integration med befintliga processer.

Simulering av produktionsflödesoptimering
Utvärdering av vilka processer som skulle gynnas mest av automatisering. Vi kan sedan simulera hela produktionslinjen eller specifika stationer för att hjälpa företaget att visualisera arbetsflödet. Denna tjänst möjliggör för företaget att testa olika scenarier, identifiera flaskhalsar och utforska olika optimeringsstrategier.

Datastrukturering och visualisering
För företag med ostrukturerad data kan projektet erbjuda en tjänst för att omvandla denna data till meningsfulla visualiseringar. Detta kan hjälpa företaget att fatta mer informerade beslut baserade på data de redan besitter men kanske inte utnyttjar fullt ut.

 

– Kostnads-nyttoanalys av automatiserade och digitaliserade produktionsprocesser

Automatisering och digitalisering kan ge fördelar för företag genom att effektivisera produktionen och förbättra kvaliteten på produkter och tjänster, men för att dra nytta av dessa teknologier är det viktigt att företagen gör en kostnads-nyttoanalys innan investeringar i mer automatiserade och digitaliserade produktionsprocesser görs.
Projektet kan erbjuda en kostnads-nyttoanalys i samband med ovan beskrivna erbjudanden/pilotcase. Detta kan kan hjälpa företaget att motivera investeringar för automations- eller digitaliseringslösningar.

Fakta om projektet

Projektet är ett samverkansprojekt med Linnéuniversitetet som projektägare i samverkan med IUC Kalmar län, Campus Ljungby och Epic – Innovation & Technology Center. Projektet pågår under 3-år och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Region Kalmar län och Region Kronoberg för arbete med regionens industriföretag.

Läs med om projektet på LNU

Om du vill veta mer

Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Industricoach

076-195 89 59

Magnus Petersson

Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 076-195 89 59