MOLEKYL – Industriell Symbios

Projektet MOLEKYL syftar till att skapa förutsättningar för företag i Kalmar län och på Gotland att arbeta mer tillsammans för etablering av cirkulära flöden i symbios med andra företag.

Det måste vara enkelt att producera, konsumera och agera hållbart. Att tänka cirkulärt är smart. Att agera cirkulärt tillsammans i det vi kallar urban symbios är ännu smartare. Och vi vet att de största förändringarna och den mest effektiva utvecklingen inom cirkulär ekonomi inträffar när industri, kommun, akademi och systemansvariga för avfall, energi, vatten och avlopp tänker och agerar innovativt tillsammans.

Projektet pågår till och med år 2026 och målet är att cirka 50 företag ska ha påbörjat utvecklingen av cirkulära affärsmodeller och att tolv av dessa har integrerat avfall, restprodukter och resursflöden i symbios med andra företag.

Projektet ska förse industriföretag i de båda länen med kunskap om nya affärsmodeller och affärsrelationer för etablering av cirkulära flöden i symbios med andra företag eller inom det egna företaget. Genomföra innovationsprocesser för att identifiera hur och vart avfall,  restprodukter och resursflöden lämpar sig för industriell symbios. Samt utveckla teoretiska testbäddar för dessa symbioser.

Molekyl – industriell symbios är ett samverkansprojekt mellan Tillväxt Gotland och IUC Kalmar län som
ska stötta företag i att hitta symbioser med andra företag i cirkulära affärsmodeller. Projektet är finansierat
av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt delfinansierat av Region Gotland och
Region Kalmar län.


Om du vill veta mer

Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Industricoach

073-089 98 73

Elisabet Qvarford

Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 073-089 98 73

Hållbarhet och cirkulär ekonomi

0761-85 45 80

Helena Tinnert

Hållbarhet och cirkulär ekonomi

Kontaktuppgifter

  • 0761-85 45 80